Nws yog lub sij hawm rau kev hloov pauv. Nyeem seb peb txoj cai tswj fwm tseem ceeb yuav muaj txiaj ntsig li cas rau koj thiab koj tsev neeg. Siv sij hawm tsawg dua 1 feeb los xa ib tsab email uas sau ua ntejmus rau koj tus neeg sawv cev. Qhia koj txog txoj kev txhawb nqa kom muaj kev ncaj ncees thiab cov peev txheej zoo dua kom rov qab zoo los ntawm tus kab mob Covid-19.

Kev Saib Xyuas rau Peb Cov Zej Zog

Kev sib kis tus kab mob COVID-19 tau qhia rau ntau yam uas peb cov zej zog twb paub txog lawm, cov kab ke tau tsim los ntawm cov neeg tawv dawb muaj nyiaj uas tsis tau muab kev pab cuam rau tib neeg hauv txhua hnub. Yog li ntawd, peb thiaj li tau los sib koom tes ua ke rau cov cai tswj fwm no:

SB 706 COFA Kev Qhia Tawm thiab Kev Kawm Paub Txog Medicaid

Tshaj tawm thaum muaj xwm txheej ceev thiab xav kom Oregon Pawg Thawj Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv muab nyiaj pab rau cov koom haum rau lub hom phiaj kev ua hauj lwm nthuav tawm rau cov neeg nyob hauv Xeev Oregon uas yog pej xeem ntawm COFA txhawm rau tso npe rau kev pab kho mob.

HB 2503 & SB 239 Kev Saib Xyuas Me Nyuam Yaus rau hauv Xeev Oregon

Peb tab tom tsim lub hom phiaj kev saib xyuas me nyuam yaus nyob thoob plaws ntiaj teb uas raug tsim rau BIPOC cov niam, cov me nyuam yaus, thiab cov muab kev pab cuam rau:

 • Hloov kho Txoj Hauj Lwm Zov Yav Nruab Hnub rau niaj hnub tam sim no

 • Txheeb xyuas txhua cov khoos kas kev zov me nyuam hauv ib lub chaw hauj lwm uas yuav saib xyuas kev them taus los ntawm kev npaj tus nqi ntawm 7% ntawm tsev neeg cov nyiaj khwv tau thiab them los ntawm kev tso npe, ua kom muaj kev yooj yim ntau ntxiv rau cov niam txiv kom muaj sij hawm los ua haujlwm

 • Nthuav dav kev saib xyuas me nyuam rau txhua tus me nyuam tsis hais lub neej zoo li cas los xij, thiab pov hwm kev tsim nyog tau yam tsawg yog ib lub xyoos

Thoob plaws Xeev Oregon cov neeg tseem muaj kev nyuaj nrog kev them lawv cov nuj nqis, tswj kom cov pa taws hav zoov kub hnyiab txhob muaj nyob rau hauv lawv lub tsev, thiab cov nyiaj khwv tau poob vim kev sib kis kab mob los ntawm tus kab mob COVID-19 uas tseem muaj mus ntxiv thiab kev kub ntxhov rau fab huab cua. Yog li ntawd, peb thiaj li sib koom tes ua ke nrog cov neeg koom tes txhawm rau txo cov nqi hluav taws xob, txhawb kev txhim kho hauv tsev uas pab ua kom tsev neeg muaj kev noj qab haus huv, thiab tsim cov hauj lwm zoo ua kom tsuas muaj cov hauj lwm huv muaj nyob thoob plaws hauv Xeev Oregon:

HB 2475 Xeev Oregon Kev Muaj Peev Xwm Them Taus Nqi Hluav Taws Xob

Kom Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Siv Hluav Taws Xob tawm tus qauv nqi hluav taws xob, xws li kev txo nqi, uas pab txo hluav taws xob rau cov neeg khwv nyiaj tau nyiaj tsawg thiab lwm cov neeg siv hluav taws xob tsis uas tsis raug pab. Cov koom haum uas sawv cev rau cov neeg feem ntau tau cuam tshuam los ntawm tsis muaj hluav taws xob siv txaus muaj peev xwm tau txais cov nyiaj pab tib yam li lwm pab pawg neeg thiab, xws li Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Hluav Taws Xob Rau Pej Xeem Sawv Daws. 

HB 2842 Kev Noj Qab Nyob Zoo Hauv Tsev

Faib cov nyiaj pab rau cov tsoom fwv hauv cheeb tsam, cov tsev nyob hauv zej zog, cov koom haum pab nyiaj, cov koom haum hauv zej zog los sis tsoom fwv qib siab uas tau lees paub hauv lub xeev no los pab cov tsev neeg khwv nyiaj tau nyiaj tsawg los sis ib puag ncig kom muaj kev ncaj ncees nrog rau kev kho vaj tsev thiab rov ua hauj lwm tau kom muaj kev sib koom tes zoo dua nruab nrab rau ntawm cov koom haum ua hauj lwm txhim kho vaj tsev.

HB 2995 Hluav Taws Xob Huv rau Txhua Tus

Tsim tus qauv hluav taws xob huv 100% ces yuav tsum tau ua raws li hauv qab no:

 • Tau tsim cov hluav taws xob duab tshav ntuj los sis cov hluav taws xob tsis tsim cua phem

 • Txhawb kom muaj cov kev pab hauv zej zog ntau ntxiv xws li kev ua hauj lwm thiab kev muaj peev xwm

 • Tso tseg kev siv thee rau xyoo 2025

 • Yuav tsum muaj hluav taws xob siv kom txaus los ntawm cov chaw pab hauv zej zog xws li cov khoos kas tsim hluav taws xob los ntawm duab tshav ntuj

 • Xav kom muaj kev yooj yim rau kev nqis peev rau fab hluav taws xob rau hauv tej zej zos hauv xeev Oregon

 • Cov qauv hauj lwm tsim ua hluav taws xob duab tshav ntuj

APANO tseem niaj hnub tawm tsam kom peb cov zej zog muaj txoj cai, khoom siv thiab kev lees paub tias peb tsim nyog raug pab. Cov cai no coj peb mus ze ib kauj ruam rau lub ntiaj teb uas peb xav txog:

HB 2499 Kev Nthuav dav ntawm Kev Tso Npe Xaiv Tsa Yam Tsis Siv Neeg

HB 2499 txuas kev sau npe pov npav yam tsis siv neeg mus rau Xeev Oregon Lub Chaw Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab txhua lub xeev cov koom haum uas raug tsim los ntawm Tus Tswv Xeev.

HB 2745 Txoj Cai Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag

HB 2745 xav kom cov ntawv sau npe xaiv tsa thiab cov ntawv pov npav tawm suab hauv es lev thos niv ua rau cov neeg pov npav hauv Xeev Oregon muaj peev xwm kos rau tej ntaub ntawv hais txog cov neeg pej xeem sawv daws, xws li: haiv neeg, pawg neeg tsawg thiab hom lus nyiam.

SB 571 thiab HB 2366 Txoj Cai Kev Xaiv Tsa Kev Kho Kom Zoo

SB 571 sau hauv txoj cai tias cov neeg nyob hauv Xeev Oregon nyob hauv tsev kaw neeg tuaj yeem xaiv tsa hauv qhov chaw lawv lub chaw.

HB 2366 tso cai rau cov neeg raug txim loj los tso npe xaiv tsa, kho cov ntawv xaiv tsa thiab pov npav tau rau thaum tseem raug kaw. Qhia meej tias tus neeg ntawd qhov chaw nyob yog qhov chaw tus neeg nyob ua ntej kev raug kaw. Yuav siv tau rau hnub thib 91 tom qab ncua qhov kev tuag.

SJR 10 Kev Tshem Tawm Kev Zam Kev Ua Qhev hauv OR

SJR 10 thov hloov kho rau Xeev Oregon Txoj Cai Lij Choj uas yuav txwv tsis pub kom muaj kev ua qhev thiab tsis yeem ua qhev rau txhua yam.

HB 2678 & SB 791 Tau Ntaus Nqi Txog Kev Xaiv Txoj Cai Thoob Plaws Hauv Xeev

Tau Ntaus Nqi Txog Kev Xaiv (RCV) ua rau cov neeg paub ntaus nqi rau cov neeg sib tw raws li qhov lawv nyiam. Txhawm rau kom muaj yeej, ib tus neeg sib tw yuav tsum raug pov npav ntau dua 50% ntawm cov neeg pov npav. Yog tias tsis muaj ib tus neeg sib tw twg tau txog 50%, “kev mus sib tw sai” tshwm sim rau cov ntawv xaiv tsa rau cov neeg sib tw ces yuav tau rov qab suav dua tshiab rau cov neeg pov npav thib ob.

HB 2678 coj RCV mus siv rau hauv Xeev Oregon los ntawm

 • Siv RCV rau txhua zeeg xub xaiv tsa thiab

 • Hloov cov kev xaiv tsa uas tsis yog kev xaiv tsa xub thawj thiab nrog RCV qhov kev xaiv tsa thuaj pais rau thaum Lub Kaum Ib Hlis Ntuj (zam rau cov cheeb nroog uas siv tau txoj cai rau hauv tsev)

Cov Neeg Khiav Teb Chaws Cov Cai

Kev khiav teb tsaws yog keeb kwm tseem ceeb ntawm peb cov zej zog API thiab peb yuav tsum tawm tsam txuas ntxiv txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb rau hauv tsev rau txhua tus:

HB 2205 Kev Yuam Siv Txoj Cai

HB 2205 pom zoo rau cov lus tshaj tawm kom lawv tuaj yeem coj cov hauj lwm kev siv cai rau cov tswv hauj lwm uas ua txhaum txoj cai lij choj ua hauj lwm sawv cev rau lub xeev, yog tias Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm thiab Kev Lag Luam (BOLI) tsis tuaj yeem daws tau.

HB 3230 Kev Sawv Cev Tam Txoj Cai Thoob Ntiaj Teb

HB 3230 yuav nthuav kev pab cuam kev cai lij choj rau cov neeg hauv Xeev Oregon uas muaj pheej hmoo yuav raug ntiab tawm los ntawm kev siv cov neeg sawv cev los ntawm cov kws lij choj hauv zej zog thiab tus neeg pab txhawb cov neeg qhua.

Kev Kawm Ntawv

Los ntawm Qhov Kev Sib Kis Ntawm Tus Kab Mob COVID-19, qhov tsis muaj vaj huam sib luag hauv peb cov txheej txheem kev kawm ntawv tau muab tso rau sawv daws tau pom lawm. Tam sim no peb yuav tsum txhawb nqa cov cai tswj fwm txhawm rau ua ko tej teeb meem no muaj tsawg zuj zus mus:

HB 2496 & SB553 COFA Kev qhia ntawv tshwj xeeb kom ncaj ncees

HB 2496 thiab SB553 yuav tso cai rau COFA pej xeem them tus nqi kawm ntawv tshwj xeeb hauv lub xeev, hloov rau tus nqi kawm ntawv hauv lub xeev thaum cov neeg tau los nyob hauv Oregon lawm.

Xeev Oregon Cov Neeg Sib Koom Tes txhawm rau Kom Muaj Txoj Cai Ncaj Ncees Rau Kev Kawm Xyoo 2021

SB 5513 Tsim raws li Txoj Cai Tub Ntxhais Kawm Ntawv Kom Tiav raws li Lub Hauv Paus Kev Ncaj Ncees

HB 2056 & SB 227 Coj Peb Cov Txheej Teg Ua Hauj Lwm Los Lav Ris Rau Txhua Tus Tub Ntxhais Kawm

APANO kuj tseem zoo siab los txhawb nqa thiab

LC 2690 Txoj Cai Cog Lus Tswj Xyuas Noob Neej

HB 2825 Txoj Cai Tiv Thaiv Tus Neeg Raug Tsim Txom

HB 2544 Cov Hluas Tsis Muaj Vaj Tse Nyob

HB 2835 Kev Nyab Xeeb Ntawm Khoom Noj Khoom Haus rau Cov Tub Ntxhais Kawm

HB 2528 Xeev Oregon Kev Pab Cuam Kho Hniav

HB 2359 Txoj Cai Hais Txog Kev Pab Txhais Lus

HJR 11 Kev Sau Npe Pov Npav Xaiv Tsa Hauv Tib Hnub

SB 755 Kev Koom Tes Txhim Kho Kev Ncaj Ncees Rau Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv

HB 2169 Kev Ncaj Ncees rau Txhua Tus

SB 282 Tus Neeg Xauj Tsev kev tiv thaiv tus kab mob COVID 

Kev Tawm Tsam rau ib qho Txheej Txheej Kev Rov Faib Cheeb Tsam Kom Muaj Kev Ncaj Ncees

Peb kuj tseem txaus siab los kos npe rau Fairshot Coalition cov txheej txheem rooj sib tham thiab. Kawm paub ntau ntxiv ntawm fairshotoregon.org.

Kawm kom paub paub ntau ntxiv txog 2021 Xeev Oregon Cov Neeg Koom Tes rau Kev Kawm Ntawv Kev Ncaj Ncees rau ntawm betteroregon.org.

Cov Neeg Sib Tiv Toj

Marchel Hirschfield, Tus Thawj Tswj Xyuas Feem Kas Moos

APANO sib sau Neeg As Xis thiab Neeg Pov Txwv Pacific kom tsim tsa lub zog, txhim kho cov thawj coj, thiab kev ncaj ncees ua ntej los ntawm kev teeb tsa, kev txhawb nqa, kev tsim kho hauv zej zog, thiab kev ua hauj lwm.

Kab ntawv no raug muabb tuaj rau koj los ntawm APANO, ib lub koom haum tsis vaj nyiaj paj 501c4.