Saib xyuas koj tus kheej thiab koj cov neeg hlub kom muaj kev nyab xeeb

Nrhiav tej cov chaw pab thiaj li tau txais kev nyab xeeb rau tus kab mob COVID-19 yog li koj, koj tsev neeg thiab peb cov neeg hauv zej zos thiaj li yuav nyob tau tsis muaj mob.

LAST UPDATED 4/14/21