Ihalal natin ang mga pinuno na nararapat sa atin.

Bumoto kasama ang APANO itong Nobyembre.

Tingnan ang Voter Guide, at pag-aralan maigi ang mga pangunahing tampok at ang mga panukala sa balota na mahalaga sa pamayanang Asian Pacific Islander sa Oregon.