Txawm yog nej tsis muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no los nej yuav tau txais kev pab. Lub koom haum Oregon Nyiaj Poob hauj lwm yuav pab cov pej xeem uas

Muaj 18 xyoo rov saud thiab nyob hauv zos Oregon no.

Tau raug kev txom nyem nyiaj txiag vim tus kab mob Covid-19

Tsis tau kev pab los ntawm leej twg los vim nej tsis muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no

 

Lub koom haum Oregon Nyiaj Poob hauj lwm kev pab nej lawv yuav tsis qhia rau leej twg paub. Thaum koom haum muab nyiaj rau nej tag lawm, lawv yuav muab nej lub npe tshem tawm kom tsis muaj neeg pom.

Tshawb xyuas tau lub koom haum no ntawm: workerrelief.org. Hu rau APANO tus xov tooj: (971)238-2186 los yog email rau: [email protected] Yog nej xav thov kev pab.