ទោះបីជាអ្នកគ្មានឯកសាររស់នៅក្នុងសហរដ្ធក៏ដោយ​​​​ក៏អ្នកនៅតែអាច​ទទួលជុំនួយដែរ។កម្មវិធីផ្តល់ថវិកាសំរាប់ជួយរំដោះអ្នកធ្វើការក្នុងរដ្ធ​អូរិហ្គិនសំរាប់​ជួយនរណាដែល៖

មានអាយុ១៨ឆ្នាំឬចាស់ជាងហើយដែលរស់នៅក្នុងរដ្ធអូរីហិ្គន

ប្រឈមមុខនិងការពិបាកផ្នែកថវិកាដោយសារជម្អឺផ្លូវដង្ហើមCOVID 19

មិនបានជំនួយផ្សេងៗទៀតដោយសារស្ថានការណ៍អន្តោប្រេវេសន៍

កម្មវិធីផ្តល់ថវិកាសំរាប់ជួយរំដោះអ្នកធ្វើការក្នុងរដ្ធអូរិហ្គិនគឺសុខ សប្បាយហើយ​អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងត្រូវគេការពារ។គ្រប់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន​នឹងត្រូវគេលុបចោលបន្ទាប់ពីបានជូនជំនួយជាលុយរួចហើយ។

ចង់ដឹងច្រើនទៀតតាមសូមមើលតាមអាស័យដ្ធាន​ Workerrelief.org​​​។​សូមទូរស័ព្ទទៅ APANO តាមលេខ​ 971-238-2186 ឬផ្ញើសារ​អេឡិច​ត្រូនិក​មកយើងតាម​​[email protected]ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ។