Thậm chí bạn không có giấy tờ, bạn vẫn có thể được giúp đỡ. 

Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon cho biết bất cứ ai:

  1. 18 tuổi trở lên sống tại Oregon
  2. Đương đầu với khó khăn vì dịch bệnh COVID-19
  3. Bị loại trừ khỏi các quyền lợi vì tình trạng di dân

 

Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon là an toàn và danh tánh của bạn được bảo vệ.

Tất cả các thông tin cá nhân sẽ được bỏ đi sau khi nhận tiền.

Hãy tìm hiểu thêm tại workerrelief.org

Vui lòng gọi APANO ở số 971-238-2186 hay gửi điện thư [email protected] để nộp đơn.