Why choose Dual Language Immersion?

  • Higher graduation rate for DLI students compared to the average graduation rate for all students (graduation rate in Oregon is 75% compared to 85% of students in DLI programs)
  • Increase academic and cognitive (brain) functions
  • Achievement in all core content
  • Cross-cultural understanding
  • Broaden career opportunities

Mục Tiêu của Chương Trình Song Ngữ

  • Tất cả học sinh tham dự sẽ thông thạo ngôn ngữ thứ hai. Học sinh Việt giỏi tiếng Anh và học sinh “Mỹ” cũng rành tiếng Việt.
  • Cả hai nhóm học sinh sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu học vấn, trong tất cả các bộ môn, do Bộ Giáo Dục đề ra cho tất cả
  • Tất cả học sinh tham dự chứng tỏ sự hiểu biết, thái độ hài hoà và hành vi ứng xử thích hợp trong việc giao tiếp với các nền văn hoá khác
  • Mở rộng tầm hiểu biết chuyên môn
  • Cơ hội hoạt động nghề nghiệp sao này

How to Register for Kindergarteners and 1st Graders

Enrollment into the Vietnamese Dual Language Immersion program is open year round.

Step 1. Complete the Petition Form

Download, print this form

Step 2. Return completed form

In person: Enrollment and Transfer Center
501 N Dixon St. Suite 140
Portland OR 97208-3107

Email: enrollment-office@pps.net

Fax: 503-916-3699

Ghi Danh Cho Các Em Vào Mẫu Giáo và Lớp 1

Chương trình vẫn còn thu nhận học sinh Lớp Mẫu Giáo và lớp 1 cho niên học 2017-2018.

Bước 1. Xin quý phụ huynh nhập suốn và in trên giấy

Bước 2. Nợp đơn

Trực tiếp tại văn phòng:

Enrollment and Transfer Center
501 N Dixon St. Suite 140
Portland OR 97208-3107

Email: enrollment-office@pps.net

Fax: 503-916-3699

Contacts

Xin gọi các số điện thoại dưới đây nếu quý vị muốn xin cho con em chuyển trường để được học trong chương trình này. Chúng tôi sẽ giúp quý vị điền đơn xin chuyển trường.

PPS Community Engagement
Anh Le
VLE@pps.net
(503) 916-3249

APANO Community Coordinator
Linh Doan
Linh@APANO.org
(971) 266-5897